Contacte con nosotros

El Bon Govern de les Empreses Familiars

Empresa Familiar

El Bon Govern de les Empreses Familiars

Document: El Bon Gover de les Empreses Familiars
 Icon pdf
El Bon Govern de les Empreses Familiars
Índex

1. Preàmbul 9

2. Introducció 11

2.1 Crisi i reforma del govern corporatiu: abans i després d’ ENRON 11
2.2 Els codis de bon govern 17
2.3 El Codi Olivencia 21
2.4 Aplicació dels codis de bon govern a la societat familiar 25

3. L’empresa familiar: una noció relativa 27

3.1 Noció d’empresa familiar 28

3.1.1 La manca d’un concepte normatiu d’empresa familiar. Algunes consideracions del
fenomen familiar en l’ordenament juridicoempresarial 28
3.1.2 La dificultat de definir l’empresa familiar: l’ indeterminat concepte de família 30
3.1.3 La noció de família: una aproximació constitucional i des del dret civil comú i autonòmic 32
3.1.4 La plurívoca noció d’empresa familiar en la legislació tributària estatal, autonòmica i foral 34
3.1.5 El concepte d’empresa familiar: un intent de concreció 39

3.2 Exigències i indiferències en la noció d’empresa familiar 40

3.2.1 El control de l’empresa per part de la família 40
3.2.2 Algunes consideracions tributàries sobre l’objecte de l’empresa familiar 41
3.2.3 Les societats familiars cotitzades 42

3.3 Classes d’empresa familiar 44

3.3.1 Segons la forma d’organització jurídica: empresari individual i societat familiar 44
3.3.2 Segons la seva dimensió: microempreses, petites i mitjanes empreses, grans empreses 44

4. Govern estable de l’empresa familiar 47

4.1 Òrgans típics o generals en el dret espanyol de societats: els consellers independents
i les comissions delegades 48
4.2 Funcions dels òrgans específics de l’empresa familiar: la creació de fòrums per als familiars 52
4.3 L’exercici del comandament a les empreses familiars: propietat i gestió 55

5. Pactes entre socis familiars 63

5.1 Introducció 64

5.1.1. L’elecció del tipus societari 64
5.1.2. Pactes socials i parasocials 65

5.2 Pactes estatutaris més característics de la societat familiar 67

5.2.1. Pactes estatutaris relatius a la transmissió, la successió, l’accès a la sortida de la societat 67

5.2.1.1 Transmissió d’accions i participacions 67
5.2.1.2 Venda conjunta d’accions i participacions 71
5.2.1.3 Usdefruit d’accions i participacions 72
5.2.1.4 Separació i exclusió de socis 73
5.2.1.5 Pactes a favor de la desinversió i de l’obtenció de liquiditat 74

5.2.2. Pactes estatutaris relatius a l’organització i el funcionament de la societat familiar 77

5.2.2.1 Prestacions accessòries 77
5.2.2.2 Accions privilegiades i participacions desiguals 78
5.2.2.3 Clàusules delimitadores de l’accés al càrrec d’administrador o conseller 79
5.2.2.4 Repartiment de dividends 80
5.2.2.5 Reforçament de quòrum i majories de votació al òrgans socials i limitacions
al dret d’assistència del soci 80

5.3 La inoposabilitat a tercers dels acords parasocials 82

6. Finançament de l’empresa familiar 85

6.1 Introducció 86

6.2 Finançament amb recursos propis 88

6.2.1. Introducció. Capital risc 88
6.2.2. Mercat de valors 93

6.3 Finançament amb recursos aliens. El préstec participatiu 96
6.4 L’empresari davant la crisi 98

6.5 Normativa per a la prevenció de la crisi d’empreses 100

6.5.1. Insolvència patrimonial 100
6.5.2. Insolvència financera 101

6.6 La recuperació de les empreses en crisi o la liquidació 103

6.6.1. Convenis extrajudicials 103
6.6.2. Procediments concursals 104

7. La tributació de les empreses familiars 107

7.1 Introducció 108
7.2 Exempció en l’impost sobre el patrimoni de béns i drets associats a una activitat
empresarial o professional 112
7.3 Exempció de l’Impost sobre el patrimoni de les participacions de determinades entitats. 115
7.4 Bonificació en la base imposable de l’impost sobre successions i donacions
per transmissió mortis causa 123
7.5 Reducció en la base imposable de l’impost sobre successions i donacions
per transmissió inter vius 126
7.6 Esquemes organitzatius fiscalment eficients i societats holding 129

7.7 Política retributiva de directius 132

7.7.1. Stock Options 132
7.7.2. Lliurament d’accions 137
7.7.3. Phantom Shares 139

7.8 Comentaris finals 141

8. El Protocol familiar 143

8.1 Introducció 144
8.2 Els mètodes d’anàlisi sistemàtica de l’EF 146
8.3 Concepte i naturalesa del Protocol familiar 149
8.4 Contingut del Protocol familiar 151
8.5 Instruments jurídics de desenvolupament del Protocol familiar 153
8.6 Metodologia de treball 158
8.7 Reflexions i consideracions finals 159

9. Recapitulació 161

9.1 Introducció 162
9.2 Estatut –concepte– de l’empresa familiar 163
9.3 Govern estable de l’empresa familiar 165
9.4 Pactes entre accionistes i familiars 166
9.5 Finançament (i crisi) de l’empresa familiar 167
9.6 La tributació de les empreses familiars 168
9.7 El Protocol familiar 169

10. Un decàleg per a les empreses familiars (no cotitzades) 171

Bibliografia