Contacte con nosotros

Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom.

Derecho Laboral

Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom.

L’article 170 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, i el seu article 112 disposa que, en matèries de la competència executiva, correspon a la Generalitat la potestat reglamentària, que comprèn l’aprovació de disposicions per a l’execució de la normativa de l’Estat, i també la funció executiva, que en tot cas inclou la potestat d’autoorganització. (…)

D’acord amb aquestes previsions, doncs, el present Decret desenvolupa els aspectes indicats. Així, es crea el Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya, i se’n determinen les funcions i el règim de funcionament; es crea i regula el Consell del Treball Autònom; es determinen les condicions i el procediment de determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom i, finalment, regula el procediment de conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de persones treballadores autònomes econòmicament dependents.

El Decret ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i d’informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Per tant, a l’empara del que preveu l’article 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i a proposta de la consellera de Treball i d’acord amb el Govern,

Decreto:

La Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, a més d’establir el règim jurídic professional d’aquest sector, regula els drets col·lectius de les persones treballadores autònomes en el seu títol 3, i desplega aspectes sobre els quals la Generalitat, en virtut dels articles de l’Estatut d’autonomia indicats, exerceix la competència executiva.

Així, l’article 20.3 disposa que les associacions professionals de treballadores i treballadors autònoms s’inscriuran en un registre específic i diferenciat del de qualssevol altres organitzacions sindicals, empresarials o d’altra naturalesa que puguin ser objecte d’inscripció, i, a aquest efecte, d’acord amb la disposició addicional sisena, correspon a la Generalitat la creació d’aquest registre específic i diferenciat.

L’article 19.2.b) estableix el dret de caràcter col·lectiu de les associacions de treballadors i treballadores autònoms, com a titulars d’aquest dret, a concertar acords d’interès professional per a les persones treballadores autònomes econòmicament dependents afiliades, en els termes que preveu l’article 13 de la Llei esmentada.

D’acord amb l’article 22.7, les comunitats autònomes poden constituir, en el seu àmbit territorial, consells consultius en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom, així com regular la composició i el funcionament d’aquests.

L’article 21 estableix que tenen la consideració d’associacions professionals representatives de les persones treballadores autònomes aquelles que, inscrites en el registre especial establert a l’efecte, demostrin una suficient implantació en l’àmbit territorial en què actuïn, i a aquest efecte, d’acord amb la disposició addicional sisena, correspon a la Generalitat determinar la representativitat de les associacions de persones treballadores autònomes, respectant els criteris establerts al seu article 21.1.

Finalment, l’article 18 estableix que serà requisit previ per a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de les persones treballadores autònomes econòmicament dependents l’intent de conciliació o mediació davant l’òrgan administratiu que assumeixi aquestes funcions, sens perjudici que els acords d’interès professional puguin instituir òrgans específics de solució de conflictes.

D’acord amb aquestes previsions, doncs, el present Decret desenvolupa els aspectes indicats. Així, es crea el Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya, i se’n determinen les funcions i el règim de funcionament; es crea i regula el Consell del Treball Autònom; es determinen les condicions i el procediment de determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom i, finalment, regula el procediment de conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de persones treballadores autònomes econòmicament dependents.

El Decret ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i d’informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Per tant, a l’empara del que preveu l’article 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i a proposta de la consellera de Treball i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Finalitat

La finalitat d’aquest Decret és regular els aspectes necessaris per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

Article 2

Objecte

Aquest Decret té per objecte, regular les matèries següents:

a) El Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya.

b) El dipòsit i la publicitat dels acords d’interès professionals.

c) El Consell del Treball Autònom de Catalunya.

d) Les condicions i el procediment per a la determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom.

e) La conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de les persones treballadores autònomes econòmicament dependents.

Capítol 2

Del Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya

Article 3

Naturalesa jurídica

1. Es crea el Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya.

2. El Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya és un registre administratiu de caràcter públic adscrit a la direcció general, que té assignada la competència en matèria de relacions laborals del departament competent en matèria de treball autònom.

Article 4

Àmbit del Registre

1. S’inscriuen en el Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya les associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms, prèviament inscrites al Registre d’associacions de Catalunya o que prèviament hagin dipositat els estatuts a l’oficina pública per al dipòsit dels estatuts de les associacions empresarials i sindicals, i que duguin a terme principalment la seva activitat en el territori de Catalunya.

2. Tenen la consideració d’associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms les associacions sense ànim de lucre que tinguin per finalitat la defensa dels interessos professionals dels treballadors i treballadores autònoms i funcions complementàries.

3. Les associacions professionals dels treballadors i treballadores autònoms han d’estar integrades per persones físiques que compleixin els requisits que defineix l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, i s’han de constituir i regir pel que preveu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del codi civil, relatiu a les persones jurídiques, llevat que es tracti d’associacions sindicals o empresarials, que es regeixen per la seva normativa específica i d’associacions ja constituïdes per la Llei 19/1977, d’1 d’abril, sobre regulació del dret d’associació sindical.

4. També s’han d’inscriure al Registre d’associacions professionals del treball autònom les federacions, confederacions o unions d’associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms compreses en el seu àmbit.

5. La denominació de les associacions i de les altres entitats inscriptibles no pot incloure termes o expressions que indueixin a confusió en relació amb altres associacions professionals ja inscrites i, en tot cas, se n’ha de deduir clarament aquest caràcter.

Article 5

Efectes de la inscripció

1. La inscripció al Registre d’associacions professionals del treball autònom ho és als mers efectes de publicitat de la constitució, dels estatuts i dels altres actes inscriptibles relatius a les associacions que s’hi inscriuen.

2. Les dades del Registre són d’accés públic. Les relatives a les dades personals de les persones gaudeixen de la protecció i de les garanties de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 6

Funcions del Registre

Són funcions del Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya les següents:

1. Inscriure les associacions, les federacions, les confederacions i les unions d’associacions a què fa referència l’article 4 d’aquest Decret, prèvia sol·licitud i constatació de la seva inscripció al Registre d’associacions de Catalunya o declaració que prèviament han dipositat els estatuts a l’oficina pública per al dipòsit dels estatuts de les associacions empresarials i sindicals, i acreditació del compliment dels requisits establerts en aquest Decret.

2. Inscriure les modificacions estatutàries, les variacions dels òrgans de govern, de les entitats esmentades, utilitzant, si escau, els mecanismes telemàtics de comunicació d’actes inscrits en el Registre d’associacions.

3. Ser oficina de dipòsit dels estatuts de les entitats inscrites.

4. Emetre les certificacions, notes informatives i còpies de les dades inscrites, dels estatuts dipositats i de les modificacions que hi poden haver hagut amb posterioritat, respectant les disposicions de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 7

Règim jurídic de la inscripció

1. Les sol·licituds d’inscripció s’han de presentar mitjançant els formularis que figuren a la pàgina web del departament competent en matèria de treball autònom de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/treball/).

2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la declaració sobre la inscripció al Registre d’Associacions de Catalunya, o de la declaració que prèviament han dipositat els estatuts a l’oficina pública per al dipòsit dels estatuts de les associacions empresarials i sindicals i sobre la representació amb què actua el sol·licitant, per tal que pugui ser comprovada d’ofici. Els Estatuts de l’associació, en els quals ha de figurar el domicili social, s’incorporen al Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya, utilitzant els mecanismes de comunicació que s’estableixin, a l’efecte, amb el Registre d’associacions, d’acord amb el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.

3. El Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya emet un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud. Si s’adverteixen defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l’acompanya o es constaten d’ofici, es requereix els sol·licitants perquè l’esmenin en el termini de deu dies. Si no ho fan en temps i forma, el Registre el tindrà desistit de la seva petició, prèvia resolució dictada a l’efecte.

4. El termini d’inscripció en el Registre és de 20 dies des de la recepció de la sol·licitud i la documentació a l’òrgan competent. Transcorregut el termini d’inscripció assenyalat sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot entendre estimada la sol·licitud d’inscripció.

5. El registre procedeix a la inscripció, un cop verificada l’adequació jurídica dels actes inscriptibles a la normativa aplicable, i se li assigna un número d’identificació registral, que és únic per a cada associació.

6. La competència per resoldre sobre la sol·licitud d’inscripció correspon a la persona titular de la direcció general que té assignada la competència en matèria de relacions laborals, del departament competent en matèria de treball autònom.

7. Contra la resolució d’inscripció prevista a l’apartat anterior, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a competent en matèria de treball autònom en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la mateixa.

8. De la inscripció registral i del dipòsit dels estatuts es dóna publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament competent en matèria de treball.

9. Als sols efectes de publicitat, qualsevol canvi o alteració substancial de les dades o de la documentació que figuri en aquest Registre ha de ser objecte de comunicació per part de l’associació interessada, en el termini d’un mes des que s’hagi produït la corresponent inscripció en el registre o oficina competent.

10. La cancel·lació de la inscripció de les associacions, federacions, confederacions i unions d’associacions es produirà per la pèrdua d’alguns dels requisits exigits per a la seva inscripció, de conformitat amb l’article 4 d’aquest Decret, per procediment iniciat d’ofici o a instància de l’entitat interessada.

Article 8

Procediment de la declaració d’utilitat pública i la seva revocació

1. La declaració i la revocació de la condició d’utilitat pública es porta a terme per l’autoritat competent a Catalunya, conforme al procediment que estableixen els articles 32 a 36 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i a l’article 30 i 31 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, així com a la resta de normativa d’aplicació en matèria de procediments d’associacions d’utilitat pública.

2. Tant la declaració com la revocació d’aquesta condició s’ha de comunicar per la persona encarregada del registre competent al Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya, per a la deguda constància en aquest registre.

Capítol 3

Dels acords d’interès professional

Article 9

Dipòsit i publicació dels acords d’interès professional

1. Als sols efectes de publicitat, l’òrgan administratiu encarregat del registre públic de convenis col·lectius de treball i altres acords col·lectius de la direcció general que té assignada la competència en relacions laborals del departament competent en matèria de treball de la Generalitat de Catalunya exerceix la funció de dipòsit i publicació dels acords d’interès professional regulats a l’article 13 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, que se li presentin.

2. En el termini màxim de deu dies, des de la seva presentació al registre, es disposa la seva publicació gratuïta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan l’acord reuneixi els requisits establerts al precepte legal esmentat.

Capítol 4

Del Consell del treball autònom de Catalunya

Article 10

Creació del Consell del treball autònom de Catalunya i naturalesa jurídica

1. Es crea el Consell del treball autònom de Catalunya com un òrgan de consulta en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom.

2. El Consell del treball autònom de Catalunya es configura com un òrgan de caràcter col·legiat, adscrit al departament competent en matèria de treball autònom, mitjançant la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses.

Article 11

Funcions

El Consell del treball autònom de Catalunya té les funcions següents:

a) Emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els avantprojectes de lleis o projectes de decrets que incideixin sobre el treball autònom.

b) Elaborar propostes i/o informes, incorporant la perspectiva de gènere i de les dones, en relació amb les línies d’actuació en matèria de treball autònom.

c) Participar en el Consell del Treball Autònom Estatal, que regula l’article 22 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, a través d’un representant designat pel Consell.

Article 12

Composició

1. El Consell del Treball autònom de Catalunya té la composició següent:

a) Un president o presidenta, que serà el conseller o la consellera competent en matèria de treball autònom.

b) Una vicepresidència que substitueix el president o la presidenta en cas d’absència o vacant.

c) Fins a setze membres distribuïts de la manera següent:

Quatre membres en representació de l’Administració de la Generalitat, entre els quals hi és inclòs el vicepresident o vicepresidenta i una persona independent experta en matèria de treball autònom.

Quatre membres en representació de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de Catalunya i de les seves entitats o associacions professionals de persones treballadores autònomes vinculades o que en depenguin.

Quatre membres en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya i de les seves entitats o associacions professionals de persones treballadores autònomes vinculades o que en depenguin.

Un membre en representació de cadascuna de les associacions, les federacions, les confederacions o les unions d’associacions professionals representatives de treballadors i treballadores autònoms, registrades a Catalunya, de caràcter intersectorial, que no poden estar vinculades per qualsevol de les formes admeses en dret a les entitats presents en els apartats anteriors. S’entén per organitzacions intersectorials les que acreditin que els treballadors i treballadores autònoms que representen pertanyen, com a mínim, a tres sectors. El nombre de representants d’aquest grup no pot ser superior a quatre.

2. La persona que ocupi la vicepresidència i les persones en representació de l’Administració de la Generalitat són nomenades pel conseller o consellera competent en matèria de treball autònom, que també nomena les persones representants de la resta d’organitzacions o associacions, a proposta de les respectives entitats.

3. La persona titular de la Presidència del Consell designa, d’entre el personal que presta serveis en el departament competent en matèria de treball autònom, la persona que exerceix les funcions de la Secretaria.

4. La composició del Consell de treball autònom de Catalunya ha de respectar la paritat entre dones i homes.

5. La durada del mandat dels membres del Consell del treball autònom de Catalunya és de quatre anys.

6. Els membres poden ser reelegits i substituïts, i es procedirà de conformitat amb el que preveu l’apartat 2 d’aquest article.

7. L’assistència a les reunions del Consell del treball autònom de Catalunya no és retribuïda ni genera dret a la percepció d’indemnitzacions.

Article 13

Règim de funcionament

1. El Consell es reuneix, com a mínim, tres cops a l’any en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, sempre que el seu president o la seva presidenta el convoqui, d’acord amb la normativa aplicable.

2. El funcionament del Consell del treball autònom s’ajusta al que disposa la legislació vigent aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

3. El Consell aprova el seu reglament intern de funcionament.

Capítol 5

De les condicions i del procediment de determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom

Article 14

Requisits per al reconeixement de la condició d’associació professional representativa del treball autònom

Per optar al reconeixement de la condició d’associació professional representativa del treball autònom, que permet gaudir de la posició jurídica singular regulada a l’article 21.5 de la Llei 20/2007, les entitats interessades han de complir els requisits següents:

a) Estar inscrites al Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya, com a associacions, federacions, confederacions o unions d’associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms.

b) Acreditar una implantació suficient en l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord amb els criteris objectius establerts a l’article 16.

Article 15

La Comissió tècnica de valoració

1. Es constitueix una Comissió tècnica de valoració que és l’encarregada de valorar els criteris objectius d’acreditació de la suficient implantació a l’àmbit corresponent i de formular una proposta de resolució al director o directora general del departament competent en matèria de treball autònom, que té assignada la competència en matèria de relacions laborals.

2. La Comissió tècnica de valoració és un òrgan col·legiat, de caràcter tècnic, adscrit al departament competent en matèria de treball, mitjançant la direcció general competent en matèria de relacions laborals.

3. La Comissió tècnica de valoració es compon de cinc membres:

a) Dos persones en representació del departament competent en matèria de treball autònom, nomenades pel conseller o la consellera en matèria de treball autònom.

b) Tres persones expertes de reconegut prestigi, imparcials i independents, nomenades pel conseller o la consellera en matèria de treball autònom, per un període de quatre anys.

4. La composició de la Comissió tècnica de valoració atén a criteris de paritat en el nomenament de les persones membres.

Article 16

Criteris objectius d’acreditació de la implantació suficient a l’àmbit territorial de Catalunya

1. La Comissió tècnica de valoració basa la seva proposta de resolució en els criteris objectius següents:

a) El grau d’afiliació de persones treballadores autònomes a l’associació calculat establint la proporció entre el nombre de persones treballadores autònomes afiliades a l’associació en relació amb el nombre de persones treballadores autònomes afiliades al Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) a Catalunya. En el cas de persones treballadores autònomes afiliades a una entitat que, al seu torn, sigui membre d’una associació, federació, confederació o unió d’associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms, també hauran de ser computades a efectes de determinar la representativitat d’aquestes últimes.

b) El grau d’afiliació de persones treballadores autònomes afiliades a associacions que han signat convenis o acords de representació en relació amb el nombre de persones autònomes afiliades al RETA.

c) El nombre d’associacions amb les quals s’hagin signat convenis o acords de representació o d’una altra naturalesa.

d) Recursos humans, materials i presència de seus permanents en el seu àmbit d’actuació.

e) Acords d’interès professional en què hagin participat, si n’hi ha.

f) Les accions formatives, la presència en organismes institucionals i altres activitats de difusió, de promoció i de foment on es tractin temes relatius als seus interessos, desenvolupades per l’associació en els darrers quatre anys, si és el cas.

2. El criteri indicat a l’apartat a) suposa el 65% de la puntuació atorgada, i la resta dels apartats b), c), d), e) i f), un 7% cadascun d’ells.

3. En el cas d’unions, de federacions o de confederacions d’associacions, se sumaran les dades referides a totes les associacions que formin part d’aquestes.

Article 17

Presentació de la sol·licitud i de la documentació

1. La sol·licitud per ésser reconeguda com a associació professional representativa del treball autònom s’ha de presentar mitjançant els formularis que figuren a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/treball/), per part de la persona que n’ostenti la representació, davant la direcció general que té assignada la competència en matèria de relacions laborals, i s’acompanya de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés de la forma que s’especifica a l’apartat tercer d’aquest article.

2. La direcció general que té assignada la competència en matèria de relacions laborals comprova d’ofici la inscripció al Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya, així com la representativitat amb què actua el signatari de la sol·licitud i les declaracions responsables que acompanyen la sol·licitud.

3. L’acreditació de la implantació suficient s’efectua mitjançant l’aportació de la documentació següent:

a) El grau d’afiliació de persones treballadores autònomes a l’associació s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable on consti el nombre de persones físiques afiliades a l’associació i la quantitat percebuda anualment en concepte de quotes d’afiliació.

b) El nombre d’associacions majoritàriament constituïdes per persones treballadores autònomes amb qui s’hagin firmat convenis o acords de representació s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació del conveni o acord, i una declaració de l’entitat representada del seu respectiu grau d’afiliació.

En el cas que una associació hagi signat més d’un conveni o acord de representació amb associacions, unions, federacions o confederacions independents entre sí, aquests no es tenen en compte als efectes d’acreditar la implantació suficient.

c) Els recursos humans i materials s’han d’acreditar mitjançant una declaració del nombre de persones treballadores que presten els seus serveis a l’associació i del patrimoni adscrit a l’associació.

d) Els acords d’interès professional en els quals hagin participat s’han d’acreditar mitjançant l’aportació del document, quan s’escaigui. La direcció general competent en matèria de relacions laborals haurà de comprovar d’ofici aquest extrem mitjançant consulta al Registre públic de convenis col·lectius del Departament de Treball, en el cas que els acords hi hagin estat dipositats.

e) La presència de seus permanents en el seu àmbit d’actuació s’ha d’acreditar mitjançant declaració acreditativa del nombre de seus permanents de l’associació interessada.

f) Les activitats desenvolupades per l’associació en els darrers quatre anys s’ha d’acreditar mitjançant declaració relativa a accions formatives, presència en organismes institucionals i altres activitats de difusió, de promoció i de foment on es tractin temes relatius als seus interessos.

4. Les declaracions responsables a què fa referència l’apartat anterior han de ser signades per la persona que representa legalment l’associació.

5. La signatura de l’imprès de sol·licitud i de les declaracions faculta la direcció general competent en matèria de relacions laborals per fer, en qualsevol moment, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades, mitjançant l’exhibició, per part de l’entitat, de la documentació acreditativa de les dades indicades en les declaracions, previ consentiment inequívoc de les persones físiques afectades, d’acord amb el que disposa la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 18

Procediment

1. La sol·licitud per ésser reconeguda com a associació professional representativa del treball autònom es pot presentar un cop efectuada la inscripció al Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya i d’acord amb el que s’estableixi en la regulació del procediment de reconeixement.

2. La Comissió tècnica de valoració efectua la comprovació i la ponderació dels criteris objectius establerts a l’article 16, i en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, formula una proposta de resolució al director o directora general competent en matèria de relacions laborals, que emet la corresponent resolució motivada en un termini de 15 dies des de l’endemà de la recepció de la proposta, amb el tràmit d’audiència previ, del qual es pot prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en consideració altres fets o altres al·legacions o proves que les presentades per les persones interessades.

3. El termini màxim per emetre resolució i notificar és de tres mesos. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera en matèria de treball autònom en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

4. La condició d’associació professional representativa del treball autònom té una vigència de quatre anys. Un cop transcorregut aquest termini caldrà tornar a sol·licitar-ne el reconeixement, tot actualitzant la documentació acreditativa de la implantació suficient a l’àmbit territorial de Catalunya.

Capítol 6

De la regulació del procediment de conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de persones treballadores autònomes econòmicament dependents.

Article 19

Règim jurídic de la conciliació prèvia i òrgans competents

1. La conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de les persones treballadores autònomes econòmicament dependents es regeix pel que disposen els articles 63 al 68 del Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral.

2. La seva realització se sol·licitarà davant dels serveis territorials del departament competent en matèria de treball autònom que corresponguin al lloc de la prestació de serveis o del domicili de les persones interessades, a elecció de la persona que la sol·liciti, llevat que hi hagi acord d’interès professional, o acord interprofessional aplicable que hagi instituït òrgans específics de solució de conflictes.

Disposicions addicionals

Primera

Adaptació dels estatuts de les associacions professionals del treball autònom

Les associacions professionals del treball autònom constituïdes en aplicació de la legislació anterior, i de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, sobre regulació del dret d’associació sindical i que gaudeixin de personalitat jurídica en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, conserven el seu reconeixement amb tots els efectes, sens perjudici que, prèvia adaptació dels seus estatuts, s’hagin d’inscriure al Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya.

Segona

Tramitació electrònica

Els procediments establerts en aquest Decret es poden tramitar per mitjans electrònics, d’acord amb el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desplegament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.

Tercera

Ajut temporal extraordinari per a les persones treballadores autònomes que hagin cessat en la seva activitat empresarial a Catalunya.

El Departament de Treball posarà en marxa un programa d’ajut temporal extraordinari per afavorir la integració professional i laboral a les persones treballadores autònomes que hagin cessat en la seva activitat empresarial a Catalunya, vinculades a l’obligació de participació en accions de formació.

Disposició transitòria

Constitució del Consell del Treball Autònom

El Consell del Treball Autònom es constituirà a l’entrada en vigor del present Decret sens perjudici de la corresponent tramitació del procés de reconeixement de la condició d’associació professional representativa del treball autònom recollit a l’article 17.

Disposició final

S’autoritza el conseller o la consellera de Treball per dictar les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació del que disposa aquest Decret, en relació amb els procediments administratius que regula.

Barcelona, 23 de febrer de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball