Contacteu amb nosaltres

Nomenclator – Classificació de Niça

Nomenclàtor – Classificació de Niça

CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL DE PRODUCTES I SERVEIS

CLASSE 01

Productes químics destinats a la indústria, ciència, fotografia, agricultura, horticultura i silvicultura; resines artificials en stat brut, matèries plàstiques en estat brut; adobs per a les terres; composicions extintores, preparacions per a tremp i soldadura de metalls, productes químics destinats a conservar els aliments, matèries adobadors (coles) destinats a la indústria.

CLASSE 02

Colors, vernissos, laques, conservants contra el rovell (antioxidants) i el deteriorament de la fusta; matèries tintòries, mordents, resines naturals en estat brut; metalls en fulles i en pols per a pintors, decoradors, impressors i artistes.

CLASSE 03
Preparacions per a blanquejar i altres substàncies per a la bugada; preparacions per netejar, polir, desengreixar i raspar; sabons, perfumeria, olis essencials, cosmètics, locions per al cabell; dentifricis.

CLASSE 04
Olis i greixos industrials; lubricants, productes per absorbir, regar i concentrar la pols; combustibles (inclosa la gasolina per a motors) i matèries d’enllumenat, bugies, metxes.

CLASSE 05
Productes farmacèutics, veterinaris i higiènics; substàncies dietètiques per a ús mèdic; aliments per nadons, emplastres, matèries per a cures (apòsits); matèries per empastar les dents i per a motlles dentals; desinfectants, productes per a la destrucció dels animals danyosos; fungicides; herbicides .

CLASSE 06
Metalls comuns i els seus aliatges, materials de construcció metàl · liques; construccions transportables metàl · liques; materials metàl · lics per a vies fèrries; cables i fils metàl · lics no elèctrics; serralleria i ferreteria metàl · lica; tubs metàl · lics; caixes de cabals, productes metàl · lics no compresos en altres classes; minerals.

CLASSE 07
Màquines i màquines-eines; motors (excepte per a vehicles terrestres); acoblaments i corretges de transmissió (excepte per a vehicles terrestres); instruments agrícoles; incubadores d’ous.

CLASSE 08
Eines i instruments impulsats manualment: ganiveteria, forquilles i culleres; armes blanques; maquinetes d’afaitar.

CLASSE 09
Aparells i instruments científics, nàutics, geodèsics, elèctrics, fotogràfics, cinematogràfics, òptics, de pesar, de mesurar, de senyalització (abalisament), de control (inspecció), de socors (salvament) i d’ensenyament; aparells per al registre, transmissió , reproducció del so o d’imatges; suports de registre magnètics, discs acústics, distribuïdors automàtics i mecanismes per a aparells de previ pagament; caixes registradores, màquines de calcular i equips per al tractament de la informació (procés de dades i ordinadors; extintors.

CLASSE 10
Aparells i instruments quirúrgics; mèdics, dentals i veterinaris; membres, ulls i dents artificials, articles ortopèdics, material de sutura.

CLASSE 11
Aparells d’enllumenat, de calefacció, de producció de vapor de cocció, de refrigeració, d’assecat, de ventilació, de distribució d’aigua i instal · lacions sanitàries.

CLASSE 12
Vehicles, aparells de locomoció terrestre, aèria o marítima.

CLASSE 13
Armes de foc; municions i projectils; explosius; focs artificials.

CLASSE 14
Metalls preciosos i els seus aliatges, i objectes d’aquestes matèries o de xapat no compresos en altres classes; joieria, bijuteria i pedres precioses; rellotgeria i instruments cronomètrics.

CLASSE 15
Instruments de música.

CLASSE 16
Paper, cartró i articles d’aquestes matèries no compresos en altres classes; productes d’impremta, articles d’enquadernació; fotografia; papereria, adhesius (coles) per a la papereria o la casa; material per a artistes; pinzells, màquines d’escriure i articles de oficina (excepte mobles); material d’instrucció o ensenyament (excepte aparells); matèries plàstiques per a embalatge (no compreses en altres classes); cartes; caràcters d’impremta; clixés.

CLASSE 17
Cautxú, gutaperxa, goma, amiant, mica i productes d’aquestes matèries no compreses en altres classes; productes en matèries plàstiques semielaborades, matèries que serveixen per calafatar, tancar amb estopa i aïllar; tubs flexibles no metàl · lics.

CLASSE 18
Cuir i imitacions de cuir, productes d’aquestes matèries no compresos en altres classes, pells d’animals; baguls i maletes; paraigües, ombrel · les i bastons; fuets i guarnicionaría.

CLASSE 19
Materials de construcció no metàl · lics, tubs rígids, no metàl · lics, per a la construcció; asfalt, peix i betum; construccions transportables no metàl · liques; monuments no metàl · lics.

CLASSE 20
Mobles, miralls, marcs; productes no compresos en altres classes, de fusta, suro, canya, jonc, vímet, banya os, marfil, balena, petxina, ambre, nacre, escuma de mar, succedanis de totes aquestes matèries o de matèries plàstiques .

CLASSE 21
I recipients per al parament de cuina (que no siguin de metalls preciosos o xapats); pintes i esponges; raspalls (amb excepció de pinzells); materials per a la fabricació de raspalls; materials de neteja; encenall de ferro (fregall metàl · lic, de acer); vidre en brut o semielaborat (amb excepció del vidre de construccions); cristalleria, porcellana i pisa, no compreses en una altra classe.

CLASSE 22
Corda, cordill, xarxes, tendes de campanya, tendals, veles, sacs (no compresos en altres classes); matèries de farciment (amb excepció de cautxú o matèries plàstiques); matèries tèxtils fibroses, en brut.

CLASSE 23
Fils per a ús tèxtil.

CLASSE 24
Teixits i productes tèxtils no compresos en altres classes; roba de llit i de taula.

CLASSE 25
Vestits, calçats i barreteria.

CLASSE 26 Puntes i brodats, cintes i llaços, botons, gafets i ullets, agulles i agulles, flors artificials.

CLASSE 27 Catifes, estores, estores, linòleum i altres revestiments de sòls; tapisseries murals que no siguin en matèries tèxtils.

CLASSE 28 Jocs, joguines, articles de gimnàstica i esport no compresos en altres classes; decoracions per a arbres de Nadal.

CLASSE 29 Carn, peix, aus i caça; extractes de carn, fruites i llegums en conserva, secs i cuits; gelees, melmelades; ous, llet i productes lactis, olis i greixos comestibles; salses per a amanides ; conserves.

CLASSE 30 Cafè, te, cacau, sucre, arròs, tapioca, segú, succedanis del cafè, farines i preparacions fetes de cereals, pa pastisseria confiteria, gelats comestibles; mel, xarop de melassa; llevats, pols per esponja; sal; mostassa, vinagre, salses (amb excepció de salses per a amanides); espècies, gel

CLASSE 31 Productes agrícoles, hortícoles, forestals i grans, no compresos en altres classes; animals vius, fruites i llegums frescos; llavors, plantes i flors naturals; aliments per a animals, malta.

CLASSE 32 Cerveses; aigües minerals, gasoses i altres begudes no alcohòliques, begudes i sucs de fruites; xarops i altres preparacions per fer begudes.

CLASSE 33 Begudes alcohòliques (amb excepció de cerveses).

CLASSE 34 Tabac; articles per a fumadors; llumins.

S E R V I C I O S

CLASSE 35 Publicitat, gestió de negocis comercials, administració comercial, treballs d’oficina, direcció d’empreses, importació i exportació.

CLASSE 36 Assegurances; negocis financers; negocis monetaris; negocis immobiliaris i finances; Institucions de crèdit; holdings; administració d’immobles; assegurances.

CLASSE 37 Construcció, reparació, serveis d’instal · lació. Construcció d’edificis, carreteres, ponts, etc., Reparacions i conservacions en general.

CLASSE 38 Serveis de Comunicacions a través de Xarxes Mundials d’Informàtica. Difusió de programes de ràdio i televisió, transmissió de missatges.

CLASSE 39 Transport, embalatge i emmagatzematge de mercaderies, organització de viatges Distribució de mercaderies, lloguer de vehicles, agències de viatges.

CLASSE 40 Tractament de materials. Aprest i tints de teixits, laminat, niquelat, soldadura, purificació de l’aire.

CLASSE 41 Educació, formació, esbarjo, activitats esportives i culturals. Edició de publicacions, ensenyament en general, orquestres, organització de concursos, espectacles, producció de pel·lícules.

CLASSE 42 Serveis científics i tecnològics així com serveis d’investigació i disseny relatius a ells, serveis d’anàlisi i de recerca industrial, disseny i desenvolupament d’ordinadors i programari, serveis jurídics.

CLASSE 43 Serveis de restauració (alimentació), hospedatge temporal.

CLASSE 44 Serveis mèdics, veterinaris, d’higiene i de bellesa per a persones o animals; serveis d’agricultura, horticultura i silvicultura.

CLASSE 45 Serveis personals i socials prestats per tercers destinats a satisfer necessitats individuals; serveis de seguretat per a la protecció de béns i de persones.