Contacteu amb nosaltres

Dret Civil

Derecho Civil

Dret Civil

Contractació Civil

 • Redacció i negociació de contractes
 • Negociacions i acords transaccionals
 • Constitució de drets reals
 • Constitució d’hipotèques
 • Constitució de drets d’us i d’habitació
 • Constitució de l’usdefruit vitalici
 • Nacionalitat i residència

Dret Immobiliari

 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes en matèria immobiliària
 • Compravendes immobiliàries
 • Contractes de superfície
 • Contractes de opció de compra
 • Compravendes de sol
 • Contractes de permuta de sol per edificació futura

Dret Successori

 • Estudi i redacció de Testaments i planificació successòria
 • Establiment de llegats, autotuteles
 • Establiment de pactes successoris (molt freqüent en el cas d’existir una Empresa Familiar)
 • Establiment de l’usdefruit vitalici
 • Estudi i establiment de Patrimonis Protegits en favor de persones amb discapacitat, amb especial atenció als beneficis fiscales estblerts per la normativa tributaria en seu d’aquesta institució
 •  Assessorament en herències, tant en els aspectes civils com en la seva repercussió fiscal
 • Estudi i redacció del quadern particional de l’herència
 • Particions de l’herència, bé sigui de forma consensuada o per la via judicial
 • Nomenaments de marmessó de l’herència
 • Nomenaments de comptador partidor
 • Reclamacions de llegítimes
 • Planificació fiscal successòria
 • Estudi i redacció de Protocols Familiars, en els quals, entre altres qüestions de caire més mercantil, és fa una planificació de la succesió a l’Empresa Familiar, bé sigui inter vivos o mortis causa

Succesions-Herències

Dret de Família

 • Procediments Matrimonials
 • Reclamacions de pensions d’aliments
 • Custòdia compartida

Procediments Matrimonials

Separació de mutu acord o contenciosa
 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, en el seu cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre els cònyuges
 • Atribució, en el seu cas, de l’us de la vivenda familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separeció de bens o de ganancials
Divorci de mutu acord o contenciós
 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, en el seu cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre els cònyuges
 • Atribució, en el seu cas, de l’us de la vivenda familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separeció de bens o de ganancials

Separacions i Divorcis

Responsabilitat Civil – Reclamació dels danys i perjudicis

Les reclamacions de danys i perjudicis procuren obtenir una indemnizació el més adecuada possible en funció del dany produit, amb l’objetiu de restituir patrimonialment al perjudicat pel dany patit.

 • Reclamacions de danys i perjudicis procurant obtenir la indemnitació més adecuada en funció del dany produït
 • Circulació: Reclamacions per danys i perjudicis produits en accidents de circulació
 • Construcció: Reclamació per defectes de construcció.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública
 • Consumidors i Usuaris: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats als consumidors i usuaris
 • RC Producte: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats per productes defectuosos

Reclamació indemnització

Capacitat de les Persones

 • Incapacitacions
 • Constitució de tuteles, curateles
 • Nomenaments d’administrador patrimonial
 • Constitució de patrimonis protegits: Estudi i establiment de Patrimonis Protegits en favor de persones amb discapacitat, amb especial atenció als beneficis fiscals estblerts per la normativa tributaria en seu d’aquesta institució