Contacteu amb nosaltres

Separacions i Divorcis

Separaciones y Divorcios

Separacions i Divorcis a Sabadell

Cánovas Advocats  és un despatx especialitzat en Separacions i Divorcis que presta el seu assessorament en matèries relacionades amb el Dret de Família, tant en les seus aspectes civils com en la seva repercusió fiscal, com poden ser:

 • Separació de mutu acord
 • Separació contenciosa
 • Divorci de mutu acord
 • Divorci contenciós
 • Reclamacions de pensions d’aliments
 • Custòdia compartida

Al nostre despatx d’advocats el principal objectiu és oferir als nostres clients un assessorament en matèria de Dret de Família, en totes aquelles qüestions relacionades amb les Separacions i Divorcis, així com el tipus de Custòdia més adient per cada situació, bé sigui en un règim de visites pactat o bé un règim de custòdia compartida.

Tipus de Procediments:

En funció de cada cas concret es pot optar per una Separacions matrimonials o un Divorci, la qual cosa, en aquest últim cas comporta el trencament definitiu del vincle matrimonial, enfront de l’opció de la Separació que te un caràcter temporal.

Separació Matrimonial de mutu acord o contenciosa:

Quan l’opció és la Separació de mutu acord, cal redactar i confeccionar el corresponent Conveni Regulador de la separació on s’hauran de contemplar tots aquells aspectes relacionats amb les questions que es detallaran a continuació:

 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, en el seu cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre els cònyuges
 • Atribució, en el seu cas, de l’us de la vivenda familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separeció de bens o de ganancials

Si l’opció del mutu acord ha resultat infructuosa, s’haurà de seguir els tràmits del procediment de separació contenciosa, encara que donat aquest cas, el més convenient ja sigui optar directament pel divorci contensios, el qual descriurem en el proper apartat.

Divorci de mutu acord o contenciòs:

En els divorcis de mutu acord tal com hem indicat pel cas de la Separació, s’harurà de pactar una Conveni Regulador de Divorci en el que s’establiran els mateixos que hem fet menció.

 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, en el seu cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre els cònyuges
 • Atribució, en el seu cas, de l’us de la vivenda familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separeció de bens o de ganancials,

Si l’opció del mutu acord ha resultat infructuosa, s’haurà de seguir els tràmits del procediment de divorci contencios, interposant la demanda de divorci i, en el seu cas, si és necessari per motius d’urgència, també es podran instar unes messures provisionals, per tal que el Jutge resolgui de forma prèvia d’aquelles qüestions més imperioses.

Custòdia compartida dels fills:

A Catalunya amb la nova normativa establerta al Codi Civil de Catalunya, en relació a la custòdia dels fills, s’ha obert la posibilitat de establir de forma més habitual un règim de Custòdia Compartida dels fills menors d’edat.

Tot i això, el més aconsellable és que els pares tinguin de forma conjunta i consensuada una predisposició per tal d’adoptar aquest regim de custòdia, sempre ques aquest sigui l’interès superior dels menors, en atenció a les circumstàncies especials que poden existir en cada cas en concret.

Com fer un càlcul estimatiu de la pensió d’aliments que els correspon als fills?

Estimació de la Pensió d’Aliments:

El barem elaborat pel Consejo General del Poder Judicial, permet, de forma orientativa, determinar les pensions d’aliments del fills, establint una distinció a les seves taules que diferencien entre la custòdia monoparental i la custòdia compartida.

Programa online: Càlcul Pensió d’Aliments dels fills

Memòria explicativa de les Taules orientadores per a la determinació de les pensions d’aliments dels fills. Elaborades pel Consell General del Poder Judicial:

 icon pdf Pensions d’Aliments