Contacteu amb nosaltres

Herències

Herencies

Herències Sabadell

Cánovas Advocats és un despatx especialitzat en successions que presta el seu assessorament en matèries relacionades amb el Dret de Successions, tant en els aspectes civils com en la seva repercussió fiscal, com poden ser:

 • Herències
 • Testaments
 • Reclamacions d’hereus
 • Divisions d’herència
 • Reclamacions de legítimes
 • Planificacció fiscal successòria
 • Successió en l’Empresa Familiar

Testament

El testador en aquest acte estableix el repartiment dels seus béns segons la seva voluntat, per quan es produeixi la seva mort. Es tracta d’un document de gran importància, ja que serà el que regeixi la successió dels seus béns quan falti.

Obtenció i tramitació de la documentació necesaria

 • Certificat de defunció (Registre Civil del municipi defunció del causant)
 • Certificat d’últimes voluntats (Registre General d’Actes d’Últimes Voluntats)
 • Sol · licitud lictud de còpia autèntica del testament al notari autoritzant del testament
 • Certificats de les entitats bancàries

Acceptació de l’herència

Les persones que hagi nomenat el testament han d’acceptar l’herència mitjançant l’atorgament d’escriptura d’herència davant notari.

Acceptada l’herència cal liquidar l’Impost sobre successions i donacions i els béns immobles urbans de l’herència també l’Impost de plusvàlua municipal.

Redacció de l’escriptura d’acceptació d’herència o el document privat i liquidació dels impostos així com la gestió de la inscripció de les finques al Registre de la Propietat.

Adjudicació dels bens de l’herència

A més de l’acceptació de l’herència s’han d’adjudicar els béns hereditaris.

 • Successió intestada: (abintestat) acte de notorietat declaració d’hereus que seguint un ordre de prelació establert a la llei.
 • Successió Testada: es distribuiran els béns de l’herència segons s’hagi establert.
 • Clàusula repartiment per parts iguals entre hereus: en aquest supòsit es poden donar discussions entre els diferents hereus. Clàusula que determina quins béns s’adjudica a cada persona afavorida en la seva herència, en principi no ha de generar controvèrsies en les adjudicacions.

Com es fa la partició de l’herència?

La partició de l’herència pot ser consensuada o judicial:

Si la partició és consensuada els co-hereus procediran a signar el quadern particional de l’Herència,document en virtut del qual les parts procedeixen a la formació de l’inventari dels béns que conformen el cabal hereditari, l’avaluació dels béns, la liquidació de l’herència, així com la partició i adjudicació dels béns.

Si lamentablement no s’aconsegueix arribar a un acord entre els co-hereus, qualsevol d’ells pot instar el procediment de Divisió Judicial de les herències, és l’últim recurs que els queda als co-hereus per al cas que no hagi estat possible arribar l’acord a què hem fet esment en l’apartat anterior.

En moltes ocasions, el propi testador, per tal d’evitar aquestes controvèrsies, pot optar per nomenar un marmessors o un comptador partidor, al qual faculta perquè adopti les decisions necessàries que permetin procedir a la partició de l’herència.

Testamentaria – Partició Judicial

Reclamació de la Llegitima

En moltes herències es veuen vulnerats els drets del legitimaris. Aquestes persones són els descendents del causant o ascendents, si aquest no té descendents, que a Catalunya els correspon un 25% de la massa hereditària, a repartir entre tots els legitimaris que hi hagi.

Per computar la legítima s’ha de fer l’apreuament del cabal hereditari, el qual es compon dels béns relictes existents en el moment de la defunció i afegint els béns que el causant va donar en vida, deduïts els deutes i despeses durant els últims 10 anys.

L’hereu és la persona obligada a fer el pagament i el lliurament de les legítimes. L’aspecte més important és el de la valoració dels béns.

Successió sense testament: Successió Abintestato

La llei estableix quines persones tenen dret a heretar.

En les defuncions produïdes en vigència del Codi de successions per causa de mort a Catalunya, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, sense perjudici de l’usdefruit de tots els béns a favor del cònjuge supervivent.

En les defuncions produïdes a partir de l’1 de gener de 2009, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, mentre que el cònjuge o convivent en unió estable de parella supervivent pot optar entre l’usdefruit de tots els béns o exercir la facultat de commutació i adjudicar l’usdefruit de l’habitatge habitual més una quarta part de l’herència.

Quan el causant no té descendència, cònjuge o convivent en unió estable de parella ni ascendents, per defecte els hereus són els seus germans, els nebots i així fins als parents de quart grau.
Si no hi ha testament, cal atorgar l’escriptura de declaració d’hereus abintestat davant notari quan els hereus són els descendents, cònjuge o convivent en unió estable de parella o ascendents, sent necessaris determinats certificats i dos testimonis.

Si els hereus ho són en línia col · lateral (germans, nebots i parents fins al quart grau) caldrà instar la demanda judicial davant el jutjat del darrer domicili del causant.

Imposts sobre successions

CÁNOVAS Advocats prepararà l’autoliquidació de l’impost de successions i el de plusvàlua municipal pels immobles tenint present les reduccions, bonificacions i exempcions fiscals vigents en cada moment.

Empresa Familiar i Grans Patrimonis

 • Fiscalitat de l’Empresa Familiar
 • Planificació de l’Impost sobre Successions
 • Planificació fiscal successòria
 • Estudi i redacció de Protocols Familiars, en els quals, entre altres qüestions de caire més mercantil, és fa una planificació de la succesió a l’Empresa Familiar, bé sigui inter vivos o mortis causa

Empresa Familiar Planificación Fiscal