Contacteu amb nosaltres

Judicis i Transaccions Judicials

Processal

Dret Processal – Judicis i Transaccions Judicials

Quan no queda una altra alternativa i després d’esgotar totes les vies de negociació sempre hi ha la possibilitat de presentar un judici en exercici del dret que es desitgi exercitar. En aquests supòsits, CANOVAS ADVOCATS li prestarà l’assessorament legal necessari per presentar l’acció judicial que correspongui i per plantejar l’estratègia processal més adequada en funció de les circumstàncies de cada assumpte.

En aquests supòsits CANOVAS ADVOCATS SABADELL pot assessorar-li en les següents matèries:

Controvèrsies derivades de Contractes Civils i Mercantils

 • Procediments de resolució i rescissió contractuals
 • Nul·litats, anul·lacions contractuals, interpretació i execució de contractes civils i mercantils
 • Contractes d’Agència, Distribució, Concessió i Franquícies
 • Procediments sobre propietat, possessió, transmissió i administració de bens immobles
 • Judicis d’arrendaments urbans
 • Reclamacions de quantitat
 • Judicis canviaris (Lletres de Canvi, Pagarés i Xecs)
 • Judicis monitoris
 • Sol·licitud de mesures preliminars i cautelars

Conflictes Societaris

 • Acció social i individual de responsabilitat contra administradors i consellers
 • Reclamacions d’accionistes
 • Execució de pactes parasocials
 • Impugnació d’acords socials i decisions de l’Òrgan d’Administració

Accions judicials de Responsabilitat Civil (Contractual o Extra-contractual)

Si Vostè ha patit algun accident o li han produït qualsevol dany o perjudici, podrà reclamar al causant culpable una indemnització, per la via de l’exercici d’una acció judicial de Responsabilitat Civil, be sigui Contractual o Extra-contractual.

Reclamacions Judicials:

 • Reclamacions de danys i perjudicis procurant obtenir la indemnitació més adecuada en funció del dany produït
 • Circulació: Reclamacions per danys i perjudicis produits en accidents de circulació
 • Construcció: Reclamació per defectes de construcció.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública
 • Consumidors i Usuaris: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats als consumidors i usuaris
 • Productes defectuosos o no conformes: Reclamacions derivades pels danys causats causats per productes defectuosos o reclamacions fetes als venedors de productes no conformes

Indemnitzacions

Procediments en matèria de Dret Successori

 • Testamentaria: Té com a objecte exercir l’acció judicial de partició de l’herència
 • Accions de determinació i integració del cabal hereditari
 • Reclamacions dels hereus
 • Reclamacions de legítimes
 • Impugnació de disposicions testamentaries

Herències

Procediments Matrimonials

 • Separació de mutu acord o contenciosa
 • Divorci de mutu acord o contencios
 • Pla de parentalitat
 • Custòdia compartida dels fills menors, així com, en el seu cas el, establiment d’un règim de visites
 • Reclamacions de pensions d’aliments a favor dels fills
 • Reclamacions de pensions d’aliments o compensatòries entre els cònyuges
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separeció de bens o de ganancials

Separacions i Divorcis

Capacitat de les Persones

 • Incapacitacions
 • Constitució de tuteles, curateles
 • Nomenaments d’administrador patrimonial
 • Constitució de patrimonis protegits
 • Estudi i establiment de Patrimonis Protegits en favor de persones amb discapacitat, amb especial atenció als beneficis fiscales estblerts per la normativa tributaria en seu d’aquesta institució