Contacteu amb nosaltres

Empresa Familiar

Empresa Familiar

Protocol Familiar

El Protocol Familiar és un instrument que té la finalitat de regular la futura successió en les empreses familiars. El seu principal objectiu és regular de forma clara i pactada quin serà el futur de l’empresa, procurant evitar amb això que en el futur puguin sorgir controvèrsies entre els hereus.

En conseqüència el Protocol Familiar ha de ser un document viu que vagi evolucionant en funció del moment en què ens trobem i ha d’anar-adaptant en funció de l’evolució de l’empresa i les circumstàncies en les que en cada moment es vagi trobant.

De manera esquemàtica, el contingut del Protocol Familiar es pot estructurar de la següent manera:

 1. Preàmbul
 2. Membres del Grup Familiar
 3. Història i valors familiars
 4. Definicions
 5. Normes d’actuació:
  1. Àmbit i naturalesa
  2. Política corporativa (Normes de conducta empresarial)
  3. Govern i Direcció de l’Empresa Familiar:
   1. Òrgans de Govern Societaris:
    • Junta General de socis
    • Consell d’Administració
    • Conseller Delegat
   2. Gestió de l’Empresa Familiar
  4. Òrgans familiars: Consell de Família
  5. Treball a l’empresa i formació
  6. Règim econòmic de l’Empresa Familiar: El dividend mínim
  7. Propietat i transmissió de l’Empresa Familiar
   1. Limitació a la lliure transmissió de les accions o participacions socials
   2. Regulació de la sortida de la societat
  8. Clàusules finals

Establiment de Consells d’Administració i de Consells de Família

En moltes ocasions i quan la mida de l’empresa ho permet, una bona opció és optar per incorporar consellers externs, els quals donades les seves qualitats professionals poden aportar els seus coneixements i experiència, amb l’objectiu de millorar el bon funcionament de l’empresa. En algunes ocasions aquests membres del Consell poden representar de forma professionalitzada dels interessos de determinades branques familiars que no intervenen directament en el govern i / o gestió de l’empresa.

Per la seva part el Consell de Família, té com a funció principal el regular i canalitzar totes aquelles qüestions que puguin tenir relació amb els amos de l’empresa, però que pel seu contingut, no és convenient que siguin tractades en seu del Consell d’Administració.

Successió en l’Empresa Familiar
Quan es fa una anàlisi en profunditat d’una planificació fiscal successòria a l’Empresa Familiar, aquest ha d’efectuar analitzat la qüestió des de diversos punts de vista. En aquest sentit cal destacar que els àmbits que poden ser analitzats, de manera enunciativa i no extensiu, són els següents:

 • Àmbit mercantil i societari: Establint una adequada estructura i composició de l’accionariat, podent en algunes ocasions establir diferències entre els dret polítics i els econòmics dels socis. Determinació de l’estructura i composició dels òrgans de govern, així com dels executius de l’Empresa Familiar.
 • Àmbit civil: Estudi i establiment dels mecanismes adequats que permetin una transmissió de la propietat de forma justa i ordenada per tal de garantir la continuïtat de l’Empresa Familiar, a través de testaments amb llegats i, en ocasions, mitjançant la signatura de pactes successoris, per tal de garantir més estabilitat en el procés.
 • Àmbit tributari: Estudi i planificació fiscal de la successió en l’Empresa Familiar, amb l’objecte d’aconseguir una millor tributació que impedeixi que el normal funcionament de la Societat es vegi afectat per la transmissió mortis causa o inter-vius, en funció de si es tracta d’una herència o una donació.

  Planificació Fiscal a l’Empresa Familiar
  Succesions – Herències