Contacteu amb nosaltres

Herències i Legítimes – La partició de l’Herència i les Testamentaries

Herencias

Herències i Legítimes – La partició de l’Herència i les Testamentaries

Com es fa la partició de l’herència?

La partició de l’herència pot ser consensuada o judicial:

Si la partició és consensuada els co-hereus procediran a signar el quadern particional de l’Herència , document en virtut del qual les parts procedeixen a la formació de l’inventari dels béns que conformen el cabal hereditari, l’avaluació dels béns, la liquidació de l’herència, així com la partició i adjudicació dels béns.

Si lamentablement no s’aconsegueix arribar a un acord entre els hereus, qualsevol d’ells pot instar el procediment de Divisió Judicial de les herències, és l’últim recurs que els hi queda pel cas que no hagi estat possible arribar a l’acord al que hem fet referència en l’apartat anterior.

En moltes ocasions, el propi testador, per evitar aquestes controvèrsies, pot optar per nomenar un marmessor o un comptador partidor, al qual faculta perquè adopti les decisions necessàries que permetin procedir a la partició de l’herència.

Procediments judicials en matèria de Dret Successori

  • Testamentaria: Té com a objecte exercir l’acció judicial de partició de l’herència
  • Accions de determinació i integració del cabal hereditari
  • Reclamacions dels hereus
  • Reclamacions de legítimes
  • Impugnació de disposicions testamentàries

Herències