Contacteu amb nosaltres

Tributació Successions

Fiscal

Tributació Successions

Novetats fiscals en matèria de l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya

Reduccions

Reduccions per parentiu:

  • Grup I- Descendents i adoptats menors de 21 anys 275.000 € més 33.000 € per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent fins al límit de 539.000 €.
  • Grup II- Cònjuge: 500.000 €, fills i adoptats majors de vint-i-un anys: 275.000 €, altres descendents: 150.000 €, ascendents adoptants: 100.000 €.
  • Grup III- Col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat: 50.000 €
  • Grup IV- Col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys: cap reducció.

Reducció per persones grans: 275.000 € si el causahavent és major de setanta-cinc anys.

Reducció per habitatge habitual: Aplicable al cònjuge, descendents o adoptats, ascendents o adoptants i col·laterals, però aquests amb la condició de ser majors de seixanta-cinc anys i haver conviscut amb el cuasant durant el dos anys anteriors a la mort. La reducció és del 95% sobre el valor net de l’habitatge habitual fins a un límit de 500.000€ pel valor conjunt de l’habitatgei, si s’ha de prorratejar, el límit individual per a cada subjecte passiu ni serà inferior a 180.000 €.

Reducció adicional. Un cop aplicades les altres, l’excés de la base imposable es pot reduir un 50% amb els imports màxims següents: (I) fills i adoptats menors de vint-i-cinc anys: 125.000€, (II) cònjuge:150.000€, fills majors de vint-i-un anys:125.000€ (III) resta de descendents: 50.000€ (IV) ascendents: 25.000€.

La Tarifa de l’impost es modifica a la baixa i només es mantenen els coeficients multiplicadors als grups de parentiu col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat i per col·laterals de quart grau o més i estranys.

Excepcionalment es pot ajornar fins a dos anys el pagament de la liquidació de l’impost.