Contacteu amb nosaltres

Impost sobre successions – Bonificació de la quota tributària

Impost sobre successions – Bonificació de la quota tributària

FONT: http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost_sobre_successions_i_donacions/herencia_i_llegat/bonificacio_quota/

Bonificació de la quota tributària

A) Per a les herències causades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2014, els contribuents dels grups de parentiu I i II poden aplicar una bonificació del 99% de l’import d’aquesta quota tributària (casella 18 del model d’autoliquidació).

B) Per a les herències causades a partir de l’1 de febrer de 2014, la casella 18 del model d’autoliquidació 650 s’ha d’emplenar d’acord amb les regles següents:

1. Els cònjuges poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida, que s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.

2. La resta de contribuents dels grups I i II de parentiu amb la persona causant de la successió poden aplicar la bonificació en el percentatge mitjà ponderat que resulti de l’aplicació per a cada tram de base imposable dels percentatges següents:

BASE IMPOSABLE
Fins a euros

BONIFICACIÓ
(percentatge)

RESTA BASE IMPOSABLE
Fins a euros

BONIFICACIÓ
MARGINAL
(percentatge)

1

0,00

0,00

100.000,00

99,00

2

100.000,00

99,00

100.000,00

97,00

3

200.000,00

98,00

100.000,00

95,00

4

300.000,00

97,00

200.000,00

90,00

5

500.000,00

94,20

250.000,00

80,00

6

750.000,00

89,47

250.000,00

70,00

7

1.000.000,00

84,60

500.000,00

60,00

8

1.500.000,00

76,40

500.000,00

50,00

9

2.000.000,00

69,80

500.000,00

40,00

10

2.500.000,00

63,84

500.000,00

25,00

11

3.000.000,00

57,37

en endavant

20,00

3. En el cas de desmembrament del domini, la base imposable a què fa referència l’apartat anterior és la base imposable teòrica.

4. Els percentatges de bonificació es redueixen a la meitat, d’acord amb el quadre següent, en el cas que el contribuent opti per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions que es relacionen a continuació:

Les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena, llevat de la reducció per habitatge habitual, que estableix la secció sisena, reducció que és aplicable en tots els casos.

Les exempcions i reduccions regulades per la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.

Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent.

BASE IMPOSABLE
Fins a euros

BONIFICACIÓ
(percentatge)

RESTA BASE
IMPOSABLE
Fins a euros

BONIFICACIÓ
MARGINAL
(percentatge)

1

0,00

0,00

100.000,00

49,50

2

100.000,00

49,50

100.000,00

48,50

3

200.000,00

49,00

100.000,00

47,50

4

300.000,00

48,50

200.000,00

45,00

5

500.000,00

47,10

250.000,00

40,00

6

750.000,00

44,73

250.000,00

35,00

7

1.000.000,00

42,30

500.000,00

30,00

8

1.500.000,00

38,20

500.000,00

25,00

9

2.000.000,00

34,90

500.000,00

20,00

10

2.500.000,00

31,92

500.000,00

12,50

11

3.000.000,00

28,68

en endavant

10,00

5. El percentatge mitjà ponderat resultant ha de tenir només dos decimals, aproximant les mil·lèsimes a la centèsima més propera: si la mil·lèsima és igual o inferior a 5, es manté la centèsima; si és superior a 5, s’aproxima a la centèsima superior.

6. L’opció a què fa referència l’apartat 4 anterior s’entén exercida amb la presentació de l’autoliquidació. Si durant el termini voluntari de presentació de l’autoliquidació el contribuent manifesta opcions diferents, s’entén que val l’opció manifestada en darrer lloc.

El dret d’opció no es rehabilita si, de resultes de la comprovació administrativa, es constata que no es poden aplicar una o més d’una de les reduccions o exempcions que especifica l’apartat 4, i tampoc no es rehabilita si s’incompleixen les regles de manteniment a què resta condicionat el gaudi definitiu de les reduccions o exempcions esmentades.